(30. juni 2016 - sendt til Samferdselsdepartementet)

Uttalelse til grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal rassikringsgruppe etterlyser en helhetlig tidsplan for skredsikring av hele det offentlige vegnettet innenfor planperioden til NTP.

I forbindelse med NTP-prosessen har vegregionene i Statens vegvesen oppdatert sin kunnskap om skredsikringsbehov. De totale, beregnede kostnadene for skredsikring på vegnettet er pr. 2015 på 47,4 milliarder kr. fordelt på 22,2 mrd kr i region Vest, 17,7 mrd kr i region Nord, 3,9 mrd kr i region Midt, 3,1 mrd kr i region Øst og 389 mill. kr. i region Sør. Beregningene gjelder sikringsprosjekt som er innenfor «middels» og «høy» prioritet i Statens vegvesens egen regnemodell for skredfaktor.

I grunnlagsdokumentet er det lagt inn følgende beløp på skredsikring i de ulike rammene:

Lav ramme:

Post 31 (riksveger) årlig.  264 mill. kr.

Post 62 (fylkesveger) årlig:  458 mill kr.

Totalt, begge poster årlig: 722 mill. kr.

Basisramme:

Post 31 (riksveger) årlig.  893 mill. kr.

Post 62 (fylkesveger) årlig:  594 mill kr.

Totalt, begge poster årlig: 1487 mill. kr.

Middels og høy ramme:

Post 31 (riksveger) årlig.  1106 mill. kr.

Post 62 (fylkesveger) årlig:  813 mill kr.

Totalt, begge poster årlig: 1919 mill. kr.

Gjeldende NTP har en ramme på skredsikring på 1564 mill kr., totalt for begge postene (årlig). For middels og høy ramme innebærer forslaget i grunnlagsdokumentet en økning på 23 % mens det for basisrammen og lav ramme innebærer en uakseptabel nedgang.  Når det gjelder skredsikring, er økningen i middels/høy ramme langt fra nok, fordi antall skredpunkt og beregnede kostnader øker kraftig for hver ny kostnadsgjennomgang.

Når man sammenligner behovet (47,4 mrd) med foreslått (høy) ramme på 1919 mill kr årlig, ser man at det fra 2018 vil ta om lag 24 år før skredsikringsprosjektene på middels og høy skredfaktor er finansiert. Det er dobbelt så lenge som tidsrammen for NTP 2018-29 og alt for lang tid å vente for brukerne av vegnettet.

Nasjonal rassikringsgruppe kan ikke akseptere at det bør stilles krav om at fylkene må medfinansiere skredsikringstiltak på fylkeskommunale veger, slik det formuleres på side 170 i grunnlagsdokumentet.

Nasjonal rassikringsgruppe savner en nasjonal plan med konkret tidsperspektiv for skredsikring av det offentlige vegnettet. Gruppens egen målsetting er at vegnettet skal være sikret innen 2030. I samtaler med ulike politiske partifraksjoner i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har vi møtt stor forståelse for denne målsettingen. Vi tror derfor at en offensiv plan med konkrete mål for å sikre hele vegnettet vil ha gode sjanser for å få tilslutning. For å få gjennomført en slik satsing innen NTP-perioden på 12 år, må middels/høy ramme dobles.

Nasjonal rassikringsgruppe:

Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane fylkeskommune (leder)

Geir Ove Bakken, Finnmark fylkeskommune (nestleder)

Kari-Anne Opsal, Troms fylkeskommune

Willfred Nordlund, Nordland fylkeskommune

Karin Bjørkhaug, Sør-Trøndelag fylkeskommune

Lilly Gunn Nyheim, Møre og Romsdal fylkeskommune

Benthe Bondhus, Hordaland fylkeskommune

Torkel Myklebust, Rogaland fylkeskommune

Anne Elisabeth Thoresen, Oppland fylkeskommune