(19. februar 2019)

Gjer endringar i Nasjonal transportplan

– Vi gjer no endringar i arbeidet med neste Nasjonal transportplan. Dette inneber politisk medverknad tidlegare i arbeidsprosessen og moglegheit til å spille inn prioriteringar knytt til rassikring, sa samferdselsminister Jon Georg Dale på Nasjonal rassikringskonferanse på Flesland i dag.

Sentrale aktørar frå politikk, næringsliv og interesseorganisasjonar var samla då Nasjonal rassikringskonferanse for første gong blei arrangert i Bergen.

Om lag hundre deltakarar frå heile landet var til stades på konferansen, som  Nasjonal rassikringsgruppe arrangerte i samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Les mer...

Samferdselsminister Jon Georg Dale på podiet i Bergen.

 

 

(27. november 2018)

Møte med samferdselsminister Jon Georg Dale

Tirsdag denne uka var rassikringsgruppa i møte med statsråd Jon Georg Dale i Samferdselsdepartementet. Vi argumenterte sterkt for nødvendigheten av å starte arbeidet med å lage en nasjonal 12-årsplan for sikring av alle skredpunkt på høy og middels skredaktor. Til stede fra gruppa var leder Åshild Kjelsnes, nestleder Geir Ove Bakken og sekretær Pål Alvereng.

I etterkant av møtet har Dale bekreftet at han kommer til Nasjonal rassikringsgkonferanse i Bergen den 19. februar 2019.

Fra møtet i Samferdselsdepartementet. Fra venstre: Geir Ove Bakken (nestleder i Nasjonal rassikringsgruppe), Åshild Kjelsnes (leder i Nasjonal rassikringsgruppe), samferdselsminister Jon Georg Dale og avdelingsdirektør Ola Brattegard.

 

 

(30. juni 2016)

Uttalelse til grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal rassikringsgruppe etterlyser en helhetlig tidsplan for skredsikring av hele det offentlige vegnettet innenfor planperioden til NTP.

I forbindelse med NTP-prosessen har vegregionene i Statens vegvesen oppdatert sin kunnskap om skredsikringsbehov. De totale, beregnede kostnadene for skredsikring på vegnettet er pr. 2015 på 47,4 milliarder kr. fordelt på 22,2 mrd kr i region Vest, 17,7 mrd kr i region Nord, 3,9 mrd kr i region Midt, 3,1 mrd kr i region Øst og 389 mill. kr. i region Sør. Beregningene gjelder sikringsprosjekt som er innenfor «middels» og «høy» prioritet i Statens vegvesens egen regnemodell for skredfaktor. Les mer..

 

 

 

(18. april 2016)

Innlegg på rassikringskonferansen i Geiranger 6 - 7. april

Her er innlegget som Åshild Kjelsnes, leder i Nasjonal rassikringsgruppe, holdt på minikonferansen om rassikring som ble arrangert i Geiranger 6. og 7. april:

  "Velkommen til Geiranger!

Konferanse som set ei viktig nasjonal problemstilling på dagsorden – manglande rassikring

Mange kjente – men også ein del nye ansikt for meg

Vil derfor innleiingsvis sei litt om Nasjonal rassikringsgruppe, kven vi er, mandat, kort historikk  og kva vi kjempar for.  For eigentleg kjempar vi dykkar sak, de og alle andre som bur eller må forholde seg til rasfare i kvardagen enten som privatperson eller som næringsaktør.  Les mer...

 

 

(29. februar 2016)

NTP-forslaget ikke i nærheten på skredsikring

Hoveddokumentet for Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 er nå lagt fram.

Når det gjelder skredsikring, er dokumentet ikke i nærheten av å dekke de behovene som Statens vegvesen selv har dokumentert. Se vår pressemelding.

 

 

(29. februar 2016)

NTP 2018–2029 legges fram

Mandag 29. februar overleveres "Grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018–2029" fra Kystverket, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Overleveringen skjer kl. 10.00, og pressekonferansen blir overført direkte.

Nasjonal rassikringsgruppe har sterke forventninger om at det blir tatt krafttak for å skredsikre hele vegnettet. Se vår pressemelding.

 

 

(24. februar 2016)

Fem nye medlemmer i Nasjonal rassikringsgruppe

Etter fylkestingsvalget høsten 2015 har de ni fylkene som deltar i Nasjonal rassikringsgruppe, oppnevnt hver sin representant i gruppen.  4 av representantene fra forrige periode fortsetter, mens fem medlemmer er nye.

 

 

(8. oktober 2015)

Uforståelig nedgang på skredsikring av veg

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 blir midlene til skredsikring av veg redusert med en kvart milliard kroner sammenlignet med årets budsjett.

Det er en dramatisk reduksjon når man ser det i sammenheng med de enorme sikringsbehovene som finnes på vegnettet pr. i dag og de ekstra utfordringene som forventes som følge av klimaendringer.
Les pressemeldingen her.

 

 

(8. august 2014)

Rassikringskonferanse 10. november

Det blir rassikringskonferanse den 10. november. Konferansen vil bli holdt på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Samferdselsminister Solvik-Olsen har bekreftet at han vil holde åpningsinnlegget.

 

 

(3. april 2014)

Møte med Solvik-Olsen

Nasjonal rassikringsgruppe hadde den 31. mars møte med Samferdselsminister Solvik-Olsen og hans stab. Gruppa presenterte seg, sine mål og krav, og det ble en dialog om utfordringene framover. Samferdselsminister Solvik-Olsen mener det er tverrpolitisk enighet om at rassikring skal prioriteres og sa at regjeringen har som mål at NTP skal overoppfylles og at rassikring skal opprettholdes på alle strekninger. Så får vi se ved de neste budsjettframleggene og ved utarbeiding av ny NTP om ramma økes ytterligere slik at målet om at alle veger skal være sikret innen år 2030, kan nås.